top of page
Šťastný architekt

PROJECT MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
A
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH PROJEKTŮ

Mezi hlavní aspekty projektového managementu staveb patří:

Přípravná fáze:

 • Studie proveditelnosti: Posouzení, zda je projekt technicky a ekonomicky proveditelný.

 • Plánování: Vytvoření podrobného plánu projektu, který zahrnuje časový harmonogram, rozpočet a alokaci zdrojů.

 • Výběr týmu: Sestavení týmu odborníků a dodavatelů, kteří budou na projektu pracovat.

Projektování:

 • Architektonické návrhy: Vytvoření návrhů a plánů budovy nebo infrastruktury.

 • Inženýrské plány: Vypracování technických specifikací a konstrukčních plánů.

 • Schválení a povolení: Získání potřebných povolení od příslušných úřadů.

Výběr dodavatelů:

 • Nabídkové řízení: Vypsání výběrového řízení na dodavatele a subdodavatele.

 • Výběr dodavatele: Vyhodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího dodavatele.

Výstavba:

 • Realizace stavebních prací: Organizace a řízení stavebních prací na staveništi.

 • Monitorování a kontrola: Pravidelné sledování postupu prací, kontrola kvality a dodržování časového harmonogramu a rozpočtu.

 • Řízení rizik: Identifikace a řízení potenciálních rizik, která by mohla ovlivnit projekt.

Ukončení projektu:

 • Dokončení prací: Finalizace stavebních prací a zajištění, že stavba splňuje všechny požadavky a normy.

 • Předání projektu: Předání dokončené stavby klientovi nebo investorovi.

Závěrečné vyhodnocení: Vyhodnocení úspěšnosti projektu, včetně analýzy splnění cílů, rozpočtu a časového harmonogramu.

Zajišťujeme efektivní projektový management staveb. Ten vyžaduje koordinaci různých zainteresovaných stran, včetně architektů, inženýrů, dodavatelů, subdodavatelů, investorů a úřadů. Důležitou roli hrají také softwarové nástroje pro projektový management, které umožňují sledování a řízení jednotlivých fází projektu.

Tyto nástroje nám výrazně zjednodušují a zefektivňují řízení projektů, umožňují lepší komunikaci a spolupráci mezi týmy a pomáhají udržet projekty na správné cestě. Výběr vhodného nástroje závisí na konkrétních potřebách projektu, velikosti týmu a požadovaných funkcích.

bottom of page