top of page
architekti

KOORDINÁTOR BOZP

Koordinátor BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je odborník odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, zejména na staveništích nebo v prostředích, kde je vyšší riziko pracovních úrazů. Jeho úkolem je zajistit, aby všechny činnosti na staveništi nebo v pracovním prostředí probíhaly v souladu s platnými předpisy a standardy BOZP.

Hlavní úkoly koordinátora BOZP:

  1. Zajištění dodržování předpisů: Sleduje, zda všechny činnosti a procesy odpovídají místním a národním předpisům a standardům BOZP.

  2. Vypracování a implementace bezpečnostních plánů: Vypracovává bezpečnostní plány a procedury, které se vztahují na konkrétní projekty a pracovní činnosti. Zajišťuje jejich implementaci a pravidelnou aktualizaci.

  3. Školení a osvěta: Provádí školení zaměstnanců a pracovníků o bezpečnostních postupech, používání ochranných prostředků a reakcích na nouzové situace.

  4. Inspekce a monitorování: Provádí pravidelné inspekce a kontroluje dodržování bezpečnostních standardů a předpisů na pracovišti nebo staveništi.

  5. Vyhodnocení rizik: Identifikuje potenciální rizika a nebezpečí na pracovišti, vypracovává analýzy rizik a navrhuje opatření pro jejich minimalizaci.

  6. Řešení incidentů: Zajišťuje, že všechny pracovní úrazy nebo incidenty jsou řádně zaznamenány, vyšetřeny a že jsou přijata opatření pro jejich prevenci v budoucnu.

  7. Spolupráce s dalšími odborníky: Koordinuje činnost s dalšími specialisty na BOZP, jako jsou bezpečnostní inženýři, hygienici práce a další odborníci v oblasti zdraví a bezpečnosti.

  8. Dokumentace a reporting: Udržuje dokumentaci o všech bezpečnostních školeních, inspekcích, incidentech a opatřeních. Vytváří pravidelné zprávy a hlášení pro vedení a regulační orgány.

Důležitost role:

Koordinátor BOZP je klíčovým článkem v prevenci pracovních úrazů a nemocí, zajišťování bezpečného pracovního prostředí a dodržování legislativních požadavků. Jeho činnost přispívá k ochraně zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců a pracovníků na staveništi nebo v jiných pracovních prostředích.

bottom of page